Skip to main content

REGULAMIN

REGULAMIN

W koncertach i innych wydarzeniach organizowanych w Klubie Muzycznym Progresja oraz domu kultury działającym przy Klubie Muzycznym Progresja, a także w innych koncertach i wydarzeniach współorganizowanych przez Progresja Music Zone sp. z o.o. w Warszawie.

 1. Regulamin dotyczy wszystkich imprez i wydarzeń organizowanych (dalej: „Impreza”) na terenie Klubu Muzycznego PROGRESJA oraz w ramach domu kultury działającym przy Klubie Muzycznym Progresja przy ulicy Fort Wola 22 w Warszawie (dalej łącznie: „Klub”), a także innych koncertów i wydarzeń współorganizowanych przez Progresja Music Zone sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Każdy z uczestników imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami dotyczącymi Imprezy dostępnymi na stronach internetowych pod adresami: progresja.com, lsp.progresja.com i gramydowoli.pl. Zakup biletu na imprezę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Osoby uprawnione do brania udziału w wydarzeniu bezpłatnie (akredytacje, zaproszenia, konkursy, imprezy niebiletowane itp.) obowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w takim samym zakresie jak uczestnicy Imprezy, którzy nabyli bilet wstępu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: progresja.com, lsp.progresja.com i gramydowoli.pl, przy wejściu na teren Imprezy oraz na stronie internetowej firmy biletowej (w przypadku zakupu biletów online).
 4. Na Imprezy wstęp mają osoby od 12 roku życia, za wyjątkiem Imprez dedykowanych dla dzieci i młodzieży w wieku do 12 roku życia oraz imprezy, których Organizator jednoznacznie dopuści możliwość uczestnictwa osób poniżej 12 roku życia. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą wejść do klubu w towarzystwie osoby pełnoletniej, a osoby niepełnoletnie powyżej 16 lat za pisemną zgodą prawnego opiekuna. Organizator informuje, że nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych zawartych w pisemnych zgodach o jakich mowa powyżej.
 5. Uczestnicy mają prawo wstępu i przebywania na terenie Imprezy w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Organizatora Imprezy.
 6. Każdy z uczestników imprezy biletowanej winien jest przedstawić przed wejściem na imprezę ważny bilet wstępu lub inny dokument upoważniający do wstępu w formie określonej przez Organizatora. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Imprezę osobom bez ważnego i możliwego do odczytania (także przez urządzenia skanujące) biletu lub innego dokumentu upoważniającego do wzięcia udziału w Imprezie.
 7. Uczestnik Imprezy może zostać wezwany do okazania dokumentu tożsamości.
 8. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę udzieloną przez Organizatora na uczestnictwo okaziciela w Imprezie, która może zostać cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa i porządku.
 9. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na Imprezę. Opuszczenie trenu Imprezy (przekroczenie linii skanowania biletów) traktowane jest jako dobrowolna rezygnacja z dalszego uczestnictwa w Imprezie, chyba że Organizator lub służby porządkowe dopuszczą możliwość opuszczania terenu Imprezy w trakcie trwania Imprezy.
 10. Każdy z uczestników Imprezy może zostać poddany kontroli bezpieczeństwa. Odmowa poddania się kontroli bezpieczeństwa oznacza dobrowolną rezygnację z uczestnictwa w imprezie oraz konieczność opuszczenia terenu imprezy bez prawa do ubiegania się o zwrot zapłaconej należności za bilet.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren Imprez następujących przedmiotów:
  1. broń wszelkiego rodzaju (w tym broń biała, noże, sztylety, kastety itp.),
  2. wszelkie ostre przedmioty takie jak noże, brzytwy, żyletki czy parasole ze szpikulcem,
  3. materiały wybuchowe, pirotechniczne i łatwopalne (dotyczy to również flag i banerów wykonanych z materiałów nie posiadających odpowiedniego certyfikatu trudnopalności),
  4. środki i substancje odurzające i psychotropowe,
  5. łańcuchy, liny, sznurki itp. o długości przekraczającej 20 centymetrów,
  6. substancje radioaktywne, żrące, drażniące, stwarzające zagrożenie chemiczne lub biologiczne (w tym gazy pieprzowe itp.),
  7. buty z metalowymi zakończeniami, paski i ozdoby z wystającymi ćwiekami,
  8. wskaźniki laserowe,
  9. pałki, drzewce do flag, selfie stick itp.,
  10. ciężkie i twarde przedmioty mogące być wykorzystane jako pociski (np. kosmetyki w szklanych lub metalowych opakowaniach, puste butelki itp.),
  11. aparaty fotograficzne i sprzęt rejestrujący audio/video za wyjątkiem telefonów komórkowych i kompaktowych aparatów fotograficznych ze zbliżeniem optycznym do 10x (chyba, że Organizator Imprezy udzieli na to zezwolenia),
  12. napoje i żywność.
 1. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.
 2. Zabrania się wprowadzania na teren Imprezy zwierząt.
 3. Zabrania się wprowadzania na teren Imprezy i pozostawiania na terenie Imprezy rowerów poza miejscami wyznaczonymi, o ile są one dostępne.
 4. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest przebywanie na terenie Imprezy z plecakami, walizkami, torbami, workami itp. o formacie większym niż A3 oraz innymi przedmiotami mogącymi wpłynąć na komfort lub bezpieczeństwo uczestników wydarzenia. Przedmioty te na wezwanie służb porządkowych powinny zostać pozostawione w szatni, o ile jest ona dostępna.
 5. W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych przedmiotów lub innego przedmiotu, którego wniesienie na teren Imprezy może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa, naruszenie porządku publicznego i/lub jest zabronione przepisami prawa, Organizator Imprezy oraz służby porządkowe mają prawo odmówić posiadaczowi takiego przedmiotu wstępu na Imprezę bądź zażądać opuszczenia Imprezy, a w razie niewykonania tego polecenia usunąć go z jej terenu bez prawa zwrotu zapłaconej należności za bilet.
 6. Organizator Imprezy ma prawo odmówić wstępu na Imprezę bądź usunąć z jej terenu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających, agresywne, prowokujące do agresji, nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa i regulaminu lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu własnemu, bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, a także bezpieczeństwu artystów, obsługi Imprezy lub bezpieczeństwu Imprezy. W tym przypadku nie przysługuje zwrot zapłaconej należności za bilet.
 7. Ostateczna decyzja dotycząca odmowy wstępu na Imprezę bądź usunięcia uczestnika z miejsca Imprezy należy do Organizatora. W tym przypadku uczestnik ma prawo domagać się uzasadnienia takiej decyzji.
 8. Na terenie Imprezy w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje całkowity zakaz palenia (dotyczy również tzw. papierosów elektronicznych).
 9. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych przedmiotów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Imprezy.
 10. Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, poglądy lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 11. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 12. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 13. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione bez nadzoru na terenie Imprezy.
 14. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracowników Klubu, Organizatora oraz służby porządkowej.
 15. Organizator Imprezy, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez pracowników służby porządkowej, której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy oraz przez inne osoby zatrudnione przez Organizatora do obsługi Imprezy.
 16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w sposób mogący powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia i/lub naruszenia prawa dopuszczalne jest użycie środków przymusu bezpośredniego celem ujęcia, zatrzymania i przekazania osoby naruszającej prawo organom ścigania bądź usunięcia jej z terenu imprezy. Pracownicy służby porządkowej będący pracownikami ochrony uprawnieni są do stosowania środków przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 17. Organizator Imprezy obowiązany jest poinformować odpowiednie służby o wykrytych przypadkach naruszenia prawa.
 18. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Imprezy przed Imprezą jak i w czasie trwania Imprezy nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę przekazu artystycznego prezentowanego podczas Imprez.
 20. Uczestnik biorąc udział w imprezie rozumie i akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania silnych bodźców świetlnych. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców (np. epilepsja), samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
 21. Biorąc udział w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez akredytowanych fotografów lub operatorów kamer w związku z udziałem w wydarzeniu o charakterze publicznym. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie oraz na korzystanie i dysponowanie wizerunkiem Uczestnika (fotografie, wideogramy, materiały audiowizualne, materiały dźwiękowe) zarejestrowanymi w związku z Imprezą. Organizator obowiązany jest zapewnić, że korzystanie z wizerunku nie będzie godziło w dobra osobiste osoby/osób utrwalonych, których wizerunek utrwalono podczas Imprezy.
 22. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 23. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 24. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 25. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 26. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 27. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 28. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 29. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące Wydarzenia powinny być kierowane w formie pisemnej na adres mailowy: klub@progresja.com, lub stacjonarnie: Progresja Music Zone Sp. z o.o., Fort Wola 22, 01-258 Warszawa.

Zasady sprzedaży biletów na stronie progresja.com

 • Sprzedaż biletów na stronie progresja.com realizowana jest przez bileterię goout.net
 • Kupując bilety poprzez stronę progresja.com akceptują Państwo regulamin sprzedaży goout.net oraz regulamin klubu Progresja
 • W razie pytań i problemów z zakupem biletów, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy wybierając odbiorcę „sprzedaż biletów online” z listy lub bezpośrednio z bileterią goout.net
 • Bilety kolekcjonerskie są dostępne do odbioru jedynie w dniu koncertu po otwarciu bram klubu
 • Nie wysyłamy biletów pocztą
 • Progresja nie prowadzi sprzedaży biletów ulgowych
 • Nie prowadzimy wymiany biletów z koncertu na koncert
 • Zwroty są możliwe jedynie w przypadku odwołania lub przeniesienia wydarzenia na inny termin